English version under the Norwegian text.

Verdensturismen er i sterk vekst, og alle grafer går til himmels. Den sterkeste trenden er en ualminnelig sterkt voksende andel adventure tourism. I 2020 sies det at Adventure Tourism kommer til å utgjøre 50 % av den internasjonale reiselivsomsetningen dersom denne veksten fortsetter i samme takt som vi har sett de siste årene (ATTA). Dette til tross, Norge som nasjon taper andeler av den internasjonale turismen i 2017.

I dag konkurrerer vi i Norge internt på en svært liten markedsandel – ca. 4 % av reiselivsomsetningen vår (totalt 70 mrd/2015) er knyttet til opplevelsesturisme.

Kunnskap må bli hyllevare

NCE Tourism tror på at samarbeid mellom reiselivsklyngene kan styrke satsingen på adventure tourism i Norge og øke vår internasjonale andel betydelig. Vi må gjøre spisskompetansen i klyngene tilgjengelig for alle, kunnskapen som er ervervet gjennom flere år med innovativt klyngearbeid på omgjøres til hyllevare.

I International Adventure House ønsker vi å stimulere til nettopp slik utveksling av spisskompetanse.  Våre ønsker er at International Adventure House skal stimulere til et bedre samarbeid mellom reiselivsklyngene, initiere felles utviklingsprosjekter og ta ansvar for større nasjonale oppgaver som klyngene hver for seg ikke greier å løse alene. På denne måten vil International Adventure House bidra til at klyngene fortsatt får utvikle seg i sine regioner, samtidig som all kunnskap blir tilgjengelig for alle, og at ressursene som er tilgjengelig nasjonalt kan allokeres på en effektiv måte. 

Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism Fjord Norway; «Et fremtidens Adventure House vil kunne øke vår nasjonale kompetanse i utviklingen av Adventure Tourism. Spisskompetansen til Norges regionale klynger vil i en slik modell i større grad også kunne spille en nasjonal rolle. En koordinert modell, lignendedet idretten har gjort, vil kunne ta denne viktige og voksende næringen til nye høyder».

 

Reiselivsnæringen må øke sin innovasjonsevne

Innovativt samarbeid mellom reiselivsklyngene og andre klynger vil øke innovasjonsevnen i reiselivsnæringen. I International Adventure House ønsker vi å initiere cross-over prosjekter med andre klynger; media/smart teknologi/digitalisering, marin, bigdata, design, etc. Det er i disse kontaktflatene de største innovasjonene i fremtiden kommer til å skje. Disse nyhetene vil påvirke hvordan våre besøkende vil etterspørre våre produkt, og hvordan de ønsker å oppleve natur- og kulturtilbudet vårt.

International Adventure House skal være en inkubator og et arnested for problemløsning på nasjonalt nivå. Det skal være en støtte for IN, Forskningsrådet, SIVA, departementer og stat til å løfte reiselivsnæringen i Norge til det nivået den bør være. International Adventure House kan fungere som reiselivsnæringens olympiatopp; der reiselivsklyngene sammen med myndighetene og FoU-miljøene ser på rammevilkår og forutsetninger for vekst, samtidig som man utvikler de beste aktørene til å bli enda bedre og at denne kunnskapen blir delt mellom alle i næringen.

Sterkt innovasjons-øko-system

Norge har alle forutsetninger for å kunne utvikle en bærekraftig næring innenfor adventure tourism som baserer seg på god forvaltning av klima, miljø og besøksvolum, som stimulerer sosiale verdier og medbestemmelsesrett lokalt og regionalt, og som bidrar til økt lønnsomhet og verdiskaping i næringen. Samarbeid og koordinering av prosjekt, tett samarbeid med norske og internasjonale FoU-miljøer, kobling til investorer og interesseorganisasjoner og samarbeid reiselivsklyngene i mellom og til andre bransjeklynger er rette veien å gå.

INTERNATIONAL ADVENTURE HOUSE

There is strong growth in global tourism, and all the graphs are pointing up. The most marked trend is the exceptionally strong development in Adventure Tourism. It is said that Adventure Tourism will account for 50% of the turnover in international tourism in 2020 if growth continues at the same pace we have seen in recent years (ATTA). Despite this, Norway as a nation lost international tourism market shares in 2017.

Today, Norwegian enterprises compete for a very small market share – roughly 4% of our tourism turnover (total of NOK 70 billion/2015) comes from Adventure Tourism.

Knowledge must become an off-the-shelf product

NCE Tourism believes that cooperation between the tourism clusters can enhance initiatives in Adventure Tourism in Norway and significantly increase our international market share. We must ensure the clusters’ expertise is available to everyone, and that the knowledge acquired over years of innovative work is translated into off-the-shelf products.

At International Adventure House, we wish to stimulate such exchanges of expertise and to stimulate better cooperation between the tourism clusters, initiate joint development projects and take responsibility for major national tasks that the clusters are unable to address individually. This will enable International Adventure House to help the clusters to continue developing in their regions, while making all knowledge available to everyone, and ensure that the resources available at a national level are allocated effectively.

Dag Jarle Aksnes, CEO of NCE Tourism Fjord Norway; ‘The Adventure House of the future will increase our national expertise in the development of Adventure Tourism. The expertise of Norway’s regional clusters will also play a greater national role in this type of model. A coordinated model, similar to that developed for sport, will enable this important and growing industry to reach new heights’.

The tourism industry must improve its innovative capabilities

Innovative cooperation between the tourism clusters and other clusters will increase the innovative capabilities of the tourism industry. At International Adventure House, we wish to initiate cross-over projects with other clusters in media/smart technology/digitalisation, the marine industry, big data, design etc. The greatest innovations in the future will take place through contact with these industries. These innovations will affect the demand for our products from visitors to Norway, and how they wish to experience our scenery and culture.

International Adventure House shall be an incubator and a cradle for problem-solving at a national level. It shall provide support to Innovation Norway, the Research Council of Norway, SIVA, the ministries and the government in lifting Norway’s tourism industry to the level it belongs. International Adventure House can serve as an elite agency for the tourism industry where the tourism clusters together with the authorities and the R&D environments look at the framework conditions and preconditions for growth, while also enabling the best practitioners to become even better, and ensuring that this knowledge is shared with everyone in the industry.

Strong innovation ecosystem

Norway has all it needs to develop a sustainable Adventure Tourism industry based on expedient management of the climate, environment and volume of visitors, which stimulates social values and the local and regional right of co-determination, and that helps to increase profitability and value creation in the industry. Cooperation on and coordination of projects, close cooperation with Norwegian and international R&D environments, links to investors and special interest organisations and cooperation within and between tourism clusters and other industry clusters is the way to go.

Postet av Gry Bystøl