Nasjonalt Kvalitetssystem for reiselivet utvikles i et samarbeid mellom reiselivsklyngene og organisasjoner i reiselivet. Målet med prosjektet er å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer – og å endelig klargjøre finansiering og drift av systemet.

Det norske systemet skal bygge på allerede utviklede internasjonale systemer og Nasjonalt Kvalitetssystem skal være en dynamisk ordning som gir bedriftene råd og kompetanse om kvalitetsutvikling. Deltakerne i prosjektet Nasjonalt Kvalitetssystem er klyngene NCE Tourism Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Innovative Opplevelser og reiselivsorganisasjonene Hanen og Trøndelag Reiseliv, på vegne av aktivitetsbedrifter, attraksjoner og museer. Målet med prosjektet er å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer – og å endelig klargjøre finansiering og drift av systemet.

Prosjektet har en styringsgruppe som består av klyngelederne og daglige ledere fra nevnte prosjektdeltakere. Styringsgruppen ledes av Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism Fjord Norway. Aktivitets- og opplevelses-bedriftene representerer produksjon av opplevelser og ”reasjon to go” produkter og representerer den største verdiskapingsveksten innen norsk reiseliv fra 2001 og frem til  i dag. Viljen til å få på plass et Nasjonalt Kvalitetssystem er dokumentert gjennom en bedriftsundersøkelse høsten 2015 gjennomført av Vestlandsforskning og ved at 85 bedrifter har signert intensjonsavtaler om å gå inn i ordningen når den er utviklet. Styringsgruppen var nylig samlet for å forberede testing av et internasjonalt system og for å diskutere planene for videre utvikling og drift av ordningen.

Systemet skal tilrettelegges for bedrifter som produserer aktiviteter og opplevelser, attraksjoner og museer. Aktivitetsleverandørene skaper opplevelser som gir gjestene «reason to go», de er ofte små enkeltstående bedrifter uten kjedetilknytning eller støttefunksjoner og ved siden av at norske reiselivsprodukter er høyt priset registrerer vi at internasjonale distributører i stadig større grad etterspør om leverandørene er en del av en kvalitetsordning. Dette er bakgrunnen for initiativet. Det er etablert dialog med Innovasjon Norge om finansiering av utvikling og drift av systemet og det er sannsynlig at Norsk Kvalitetssystem kan finansieres gjennom Innovasjon Norges «Kompetanseprogram for reiselivet». Dersom testingen som gjennomføres våren 2017 bekrefter at aktuelle internasjonale system kan benyttes på norske forhold uten alt for omfattende tilpasninger, kan næringen benytte systemet fra og med 2018.

Innføringen av et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer opplevelser i bred forstand vil ha effekter for den enkelte bedrift, men også for hele næringen. Et velfungerende kvalitetssystem vil stimulere til vekst i næringen som igjen vil påvirke næringsutviklingen i distriktene og legge grunnlaget for flere helårs arbeidsplasser. Opplevelser er hoveddriveren for vekst i reiselivsnæringen og det er behov for systematisk kvalitetsutvikling i denne noe umodne delen av næringen. Norge er et høykostland og det er vesentlig at dette reflekteres i en nasjonal strategi som må fokusere på kvalitet- og kompetanseutvikling. Et Nasjonalt Kvalitetssystem skal bygge på lovpålagte krav og sertifiseringsordninger som bedriftene allerede følger. Et Nasjonalt Kvalitetssystem skal ikke erstatte disse kravene, men sikre kvalitetsutvikling i bedriftene basert på kundenes helhetsopplevelse.  Kvalitetssystemet skal følge kundereisen og sikre god kvalitet på informasjon før kunden kommer, innhold, vertskap og service, gjennomføring av opplevelsesproduktet og fysiske deler av produktet – kort sagt totalopplevelsen.

 

 

 

Postet av Iselin Andrea Ødemark