Kajakk

Kajakk er et av de seks temaområdene til Fjord Norge, og de har de beste forutsetninger for å bli verdensledende på dette feltet. Ikoniske og majestetiske fjorder med breer og fjell, en unik granitt skjærgård og en spennende og rik kystkultur setter en ramme rundt dette temaet som kan ta pusten fra de fleste. Vestkysten av Norge er som skapt for unike kajakkopplevelser.

Kajakk er en aktivitet som gir tett kontakt med naturelementene, kystkulturen og dyrelivet, og opplevelsen kan kombineres med alle de andre temaene.

Kayak-Fjord Norway

Høsten 2015 startet NCE Tourism opp et forstudie sammen med Njord, God Tur AS /Northern Exposure og Tom Erling Bahus/Solund Gjestehus.
Kayak Fjord Norway er et prosjekt som har en overordnet målsetting om å øke profesjonaliteten og bærekraften til kajakk-aktørene i form av økt lønnsomhet, styrket næringsgrunnlag i lokalsamfunnet og en miljømessig bærekraftig utvikling. Dette skal gjøres gjennom å utvikle helhetlige reiselivsprodukter hos hver enkelt aktør.

Forstudiet skal avdekke behovet og mulighetene knyttet til en videre utvikling av salgbare pakker knyttet til konseptet «Kayak Fjord Norway». Videre vil man søke å kartlegge nå-situasjonen innenfor temaet i form av en nullpunktsanalyse.

Målet med forstudiet er å avklare aktørenes reelle vilje til å jobbe videre i en helhetlig utviklingsprosess, og å avsette tilstrekkelelige ressurser til dette arbeidet.

Forstudiet skal videre avklare om prosjektet har potensiale for en videreføring, i form av forprosjekt og hovedprosjekt organisert via bedriftsnettverksordningen til Innovasjon Norge.

Nå-situasjonen er kartlagt og potensialet for videre utvikling av konseptet er analysert. Det er et variert spekter av aktører i markedet, og det er behov for en strategisk satsing på kompetanseheving og sertifisering blant disse.

Det har kommet konkrete tilbakemeldinger fra noen av aktørene på at det er en reell vilje til videre satsing. Aktørene som har vært med til nå, er enige om at det er ønskelig med en videreføring av forstudiet til for- og hovedprosjekt. I sistnevnte bør følgende elementer få et særlig fokus/bli prioritert:

  • Rekruttering / Kompetanseheving / sertifisering av leverandørar / aktørar i kajakk-markedet
  • Utrede / etablere et felles innkjøpssystem for få måloppnåelse innen kajakksatsing
  • Etablere en felles salgsorganisasjon og øke samarbeidet /samhandlingen mellom leverandører av kajakktjenester
  • Utarbeide pakker for helhetlige reiselivsopplevelser med kajakk som hovedattraksjon
  • Utrede og finne løsninger for logistiske / infrastrukturelle utfordringer en står overfor

Det er allerede utarbeidet et forslag til intensjonsavtale for de aktørene som er villige til å bli med i dette prosjektet.

btn-kajakk