Norge har store muligheter for å utvikle en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Merkevaren Norge som reiselivsdestinasjon forutsetter at vi klarer å ta vare på Norges unike natur- og kulturverdier.

Veikartet bør være en viktig del av regjeringens strategi for grønn konkurransekraft, ikke minst fordi reiselivsnæringen har stort potensial for lavutslippsløsninger, er arbeidsintensiv, griper inn i en rekke økonomiske sektorer langs verdikjeden og kan ivareta Norges natur- og kulturkapital gjennom dreininger mot en grønnere, tverrsektoriell og opplevelsesbasert verdiskaping.

Veikartet er et felles dokument utarbeidet av NHO Reiseliv. De Historiske Hoteller og Spisesteder, Virke Reiseliv og Kultur, Den Norske Turistforening, Norsk Reiseliv, Hanen, Innovasjon Norge, Naturvernforbundet, Fellesforbundet og NCE Tourism Fjord Norway.

Veikartet har tre hensikter:

  1. Veikartet gir en visjon for et bærekraftig reiseliv i 2050 med forslag til hvordan denne visjonen kan realiseres og hvilken rolle reiselivet har i dette arbeidet.
  2. Veikartet er et innspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Denne strategien skal følge opp anbefalingene fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Innspillet omhandler hvordan myndighetene bør tilrettelegge for at reiselivet kan bidra til det grønne skiftet, samt styrke og opprettholde sin konkurransekraft i en framtid med sterkere behov for virkemidler i miljø- og klimapolitikken.
  3. Veikartet er også ment som en anbefaling til norske reiselivsvirksomheter om hvilke valg som må gjøres på kort og lang sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050, og for å opprettholde egen konkurransekraft i en framtid med sterkt endrede rammebetingelser.

Les hele veikartet her:

veikart_reiseliv_4korr

Postet av Iselin Andrea Ødemark