Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er et ønske fra reiselivsinteresser om utforsking av metoder for å få fram verdiene i det naturbaserte reiselivet i forbindelse med utbygginger i norsk natur, for eksempel ved kraftutbygging.

Per desember 2017 ligger det litt over 150 saker knyttet til energiutbygging og tiltak i vassdrag til behandling hos NVE, bare fra de fire vestlandsfyklene. Fra samme geografiske område er det over 2300 ferdigbehandlede saker. Selv om mange saker får avslag og enkelte planer ikke blir realiserte, vitner disse tallene om at det allerede er utført, og at det kommer til å bli utført, utbygginger i naturområder som er av stor verdi for norsk reiselivsnæring.

Undersøkelsen av hvordan reiselivsinteresser kommer til syne i konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. En sannsynlig grunn til dette er at reiselivet mangler metoder for å fange opp konsesjonssakene. Argumentasjon om reiselivsaktivitet er det ofte andre enn reiselivsaktørene som har, deriblant Fylkesmannen, Fylkeskommunen, kommune og lokale turlag.

Et annet funn er at det synes vanskelig, både for tiltakshaver og i høringsuttalelser, å forholde seg til potensialet for reiselivsaktivitet, eller endringer i Fjord-Norges image som resultat av utbygginger i norsk natur. I den grad reiseliv utredes av tiltakshaver, er det ved å vise til eksisterende aktivitet, tross forventninger om redegjørelse for potensialet for reiselivsaktivitet i området.

I rapporten skilles det mellom vindkraftsaker, større vannkraftsaker og små kraftsaker. Reiselivsinteressene er mer synlige i større vannkraftsaker og vindkraftsaker, og mindre i de små. Det er også i liten grad pekt på sumvirkninger av mange små utbygginger fra reiselivets side.

Rapporten er utarbeidet av Vestlandsforskning på oppdrag fra NCE Tourism Fjord Norway.

LAST NED OG LES RAPPORTEN HER!

Postet av Gry Bystøl